Henry County Sheriff Josh Frey

Josh Frey, Sheriff
210 Forrest Heights
PO Box 639
Paris, TN 38242
Phone: 731-642-1672
Email: jfrey@henrycountysheriff.org
Emergency Only: Dial 911 in Henry County

Henry County Sheriffs Office